Digitalizace výroby řízení - kontrola - dokumentace

řízení, kontrola, dokumentace - zobrazení na monitoru

Kontrola správnosti montovaného dílu

Při současných požadavcích na zrychlování výroby, zvyšování kvality a dodržování zásad systému jakosti řízení ISO9001 stále ještě mnoho manipulací na výrobních linkách není provozováno plně automaticky, protože využívání lidské síly je často účinnější a pružnější. S nárůstem různorodosti výrobních nebo dodacích variant se zajištění rychlé a spolehlivé dodávky materiálu nebo dílů ve výrobě stává stále důležitějším. Ale všude, kde pracují lidé, není možné se ubránit jejich chybám – nesprávnému vychystávání, chybné montáži, zmatkům nebo nesrovnalostem v přípravě zakázky či objednávky podle dané technologie. Následné náklady vyplývající z nesprávného doručení, nákladné ověřování, chybějící nebo špatné díly ve výrobním nebo distribučním procesu atd., nelze podceňovat.
 

Pick To light

Kontrola správnosti montovaného dílu se provádí mnoha způsoby, jedním ze spolehlivých způsobů jsou systémy vychystávání pomocí světelné signalizace - Pick To Light. Aktuálně požadované díly jsou zřetelně označeny optickou signalizací a jejich vyzvednutí operátorem je kontrolováno optickými senzory ve viditelném nebo infračerveném spektru. Clever Client zkontroluje, zda byly díly odebrány ze správných pozic použitých dílů a spolu s provedenými operacemi je zaznamená do SQL databáze.
 

Barcode

Kontrola správnosti požadovaného dílu se provádí načtením čárového kódu operátorem v průběhu montáže. Clever Client čárový kód použitého dílu zkontroluje a v případě neshody upozorní obsluhu a nedojde k odblokování nástrojů. V konfiguraci operace je možné definovat obsah naskenovaného kódu. Například pozice 1 - 5 = číslo dílu pozice, 6 - 10 = sériové číslo. Naskenované údaje o montovaných dílech jsou zaznamenány do SQL databáze.
 

Blind audit

Slouží ke kontrole sekvenčně vychystávaných dílů. Pracovník nezná jaký díl je požadován a kontrolu správnosti provádí označením právě přítomného dílu v nabídce různých variant – většinou na dotykovém terminálu. Clever Client zkontroluje, zda je vybrána správná možnost a díl může být montován. V případě označení nesprávného možnosti je obsluha upozorněna na tento fakt a nedojde k uvolnění nástroje potřebného pro montáž. Údaje o použitých dílech a operacích Clever Client zaznamená do SQL databáze.
 

Automatické vyskladnění

Montáž požadovaného dílu je zajištěna automatickým vychystáním správných dílů z příslušných zásobníků. Vychystání je možné realizovat například regálem se skluzavkovými dopravníky. Clever Client řídí uvolňování příslušných zásobníků. Automatické vyskladnění lze kombinovat s další kontrolou např. s načítáním čarového kódu nebo s Blind auditem.
 

Kamera

Kontrola správnosti požadovaného dílu je zajištěna optickým kamerovým systémem s rozpoznáním správné konfigurace. Podle rozpoznané informace je buď vychystán odpovídající díl, nebo provedena kontrola vhodnosti montovaného dílu a v případě neshody nedojde k odblokování nástrojů. Údaje o použitých dílech a operacích Clever Client zaznamená do SQL databáze.
 

Poka-joke

Poka joke je systém výroby s minimalizací neúmyslných chyb, chyb z nepozornosti, tzn., že průběh výroby je uzpůsoben tak, aby bylo možné jednu výrobní operaci provést pouze jedním způsobem. Operace a díly jsou nastaveny tak, aby dělník nemohl v sériové výrobě pochybit. Clever Client blokuje díly, přípravky nebo nástroje dokud nedojde ke splnění určitých podmínek. Při splnění daných podmínek jsou nástroje uvolněny a operace spolu s čísly dílů zaznamenány do SQL databáze.

Zákazníci

Reference