Digitalizace výroby řízení - kontrola - dokumentace

řízení, kontrola, dokumentace - zobrazení na monitoru

Řízení výroby - Řízení kvality - Řešení

Díky modulárnosti a flexibilitě Clever Systemu lze realizovat libovolné úkoly z oblasti řízení výroby a kontroly kvality a možnosti dobře navrženého systému splňují požadavky na kvalitu řízení mnoha norem, včetně ISO9001. Nasazení Clever systému řízení a kontroly do výroby usnadní a zefektivní řešení všech situací, které mohou ve výrobním procesu nastat.   
 

Kontrola pořadí výrobků na výrobní lince

Pro každý výrobek je Clever Kernelem vygenerován seznam výrobních operací odesílaný jednotlivým pracovištím řízených Clever Clientem. Příchozí požadavky jsou Clever Kernelem řazeny přímo do hlavní fronty odesílané na pracoviště nebo do zásobníků. Pomocí Clever Tools je možné s těmito seznamy pracovat a upravovat je v případě nestandardních požadavků na výrobní operace. Více informací  ...

Kontrola správnosti montovaného dílu

Při současných požadavcích na zrychlování výroby, zvyšování kvality a dodržování zásad systému jakosti řízení ISO9001 stále ještě mnoho manipulací na výrobních linkách není provozováno plně automaticky, protože využívání lidské síly je často účinnější a pružnější.  Ale všude, kde pracují lidé, není možné se ubránit jejich chybám – nesprávnému vychystávání, chybné montáži, zmatkům nebo nesrovnalostem v přípravě zakázky či objednávky podle dané technologie. Clever System zahrnuje velké množství technologií, které byly vyvinuty za účelem snížení chybovosti pracovníků na výrobní lince. Více informací ...
 
Kontrola správnosti montovaného dílu
  • Pick To light
  • Barcode
  • Blind audit
  • Automatické vyskladnění
  • Kamera
  • Poka-joke
 

Kontrola utahování

Clever Client dokáže řídit širokou škálu utahovacích nástrojů (Atlas Copco, Georges Renault, Clecon and Bosch Rexroth). Podle konfigurace výrobku Clever Client řídí výběr správného utahovacího programu a kontroluje dosažení předepsaného počtu správných utažení. Více informací ...
 

Identifikace pracovníků

K identifikaci pracovníků je využíváno čipových karet nebo přívěsků, popřípadě osobních karet s čárovým kódem. Ke každému pracovišti řízenému aplikací cs-Klient se obsluha musí přihlásit načtením svého identifikátoru. Alternativním způsobem přihlášení zůstává zadání uživatelského jména a hesla prostřednictvím klávesnice. Systém eviduje přihlášení pracovníka na pracoviště a ke všem údajům o provedených operacích zaznamenává, kdo byl na pracovišti přihlášen.  Více informací ...
 

Řízení dopravníku

Clever System řídí dopravník montážní linky podle aktuální situace a potřeb výroby. Linku je možné zpomalovat, zrychlovat nebo zastavit. Výrobky a jejich poloha na dopravníku linky jsou identifikovány pomocí RFID čipů. Více informací ...
 

Vizualizace stavu výroby a výrobní linky

Clever Vision je multimediální systém předávání informací využívající velkoplošné LCD obrazovky. Kromě vizualizace stavů výrobní linky slouží k předávání informací cílové skupině pracovníků. Pomocí aplikace Clever Vision je možné nadefinovat tři kanály informací, které se potom automaticky, v předem definovaných časech nebo na základě událostí ve výrobě zobrazují podle předem nastavených priorit. Více informací ...
 

Výstupní kontrola

Clever System provádí výstupní kontrolu při každé operaci, kterou řídí či kontroluje. Tím je zaručena vysoká kvalita výroby a všech řízených operací. Na konci montážního nebo výrobního procesu je při složitějších výrobcích prakticky vždy zařazeno pracoviště výstupní kontroly. Zde je možné sledovat výsledky, průběh a chybovost všech montážních operací provedených na výrobku, zachytit neshody způsobené nedodržením montážních postupů, případně zkontrolovat výstupy předchozího kontrolního pracoviště. Výrobky je možné kontrolovat i vizuálně pomocí speciálních vizuálních senzorů nebo vidokamer. Výsledek výstupní kontroly - protokol, lze kdykoli vytisknout přímo na pracovišti. Více informací ...
 
  • Řešení
  • Zákazníci

    Reference